Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

Arhiva : 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023» A vieÈ›ui în duhul Betleemului

Domnul coboară,

Îngerii cântă,

Magii Îl adoră,

Păstorii aleargă

Ieslea o-nconjoară,

Mari minuni se întâmplară.”

 

Iubiți frați preoți,

IubiÈ›i fraÈ›i È™i surori în Hristos-Domnul,

 

Dumnezeu ne-a binecuvântat È™i anul acesta să ajun­gem la marea sărbătoare a NaÈ™terii Fiului Său din Fecioara Maria prin puterea Duhului Sfânt. Dumnezeu a venit în lume, a vieÈ›uit printre oameni pentru ca aceÈ™tia să redo­bândească puterea de a vieÈ›ui autentic aici, pe pământ, în perspectiva vieÈ›ii veÈ™nice.

În aceste zile de praznic dumnezeiesc, Sfânta Scriptură, slujbele Bisericii È™i minunatele colinde bat la uÈ™a inimii noastre, sensibilizându-ne să primim vestea cea bună a co­borârii Domnului pe pământ.

Sfântul Apostol Pavel ni se adresează, în mod special în aceste zile, spunând: „Gândul acesta să fie în voi, care era È™i în Hristos Iisus, Care, Dumnezeu fiind (…), S-a de­È™er­tat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oa­menilor, È™i la înfățiÈ™are aflându-Se ca un om[i].

Urmările coborârii lui Dumnezeu printre oameni sunt mărturisite de slujbele Bisericii, într-un elan de bucurie È™i de nădejde: „VeniÈ›i să ne bucurăm întru Domnul, povestind taina ce este de față. Zidul cel despărÈ›itor acum cade; sa­bia cea de foc se îndepărtează; heruvimul nu mai păzeÈ™te pomul; iar eu mă împărtășesc din dulceaÈ›a din Rai, de la care m-am îndepărtat, din neascultare[ii].

În cuvinte simple, dar adânci È™i cuprinzătoare, colin­dele prezintă acelaÈ™i adevăr al NaÈ™terii lui Hristos cu che­marea stăruitoare adresată nouă pentru a ne lăsa cuprinÈ™i de harul mântuitor al Betleemului.

„Hristos Se naÈ™te, Domnul coboară,

Îngerii cântă, Magii Îl adoră,

Păstorii aleargă, Ieslea o-nconjoară,

Mari minuni se întâmplară.”

 

Iubiți credincioși,

Coborârea lui Dumnezeu pe pământ arătată în NaÈ™­te­rea lui Hristos la peÈ™tera din Betleem constituie adevărul fundamental descris de Scriptură, mărturisit de SfinÈ›ii Pă­rinÈ›i È™i cântat de Biserică, de slujbele È™i colindele sale. Acest adevăr este înÈ›eles È™i trăit în viaÈ›a noastră în chipuri diferite. O privire atentă în jurul nostru de Crăciun ne prezintă ima­­ginea unei lumi cu înÈ›elesuri È™i interpretări diverse asupra semnificaÈ›iei NaÈ™terii Domnului. Modul în care această săr­bătoare influenÈ›ează viaÈ›a noastră este, de asemenea, diferit de la om la om.

Vedem în aceste zile cete de colindători vestind marea taină a NaÈ™terii lui Hristos. Luăm seama, de asemenea, că alÈ›i tineri folosesc aceste zile pentru distracÈ›ii necuvenite, cu urmări dintre cele mai dăunătoare pentru viaÈ›a lor È™i a celor din jur. Bisericile sunt pline de credincioÈ™i în zilele de Cră­­ciun. După perioada postului, ei s-au pregătit, prin spo­ve­danie È™i milostenie, pentru împărtășirea cu Sfintele Taine È™i se bucură, în sufletul lor, pentru aceasta. În acelaÈ™i timp însă, mulÈ›i dintre semenii noÈ™tri, în ciuda faptului că se de­clară creÈ™tini, stau departe de Biserică, de Sfânta Liturghie È™i de tot ceea ce este curat, sfânt, autentic românesc È™i creÈ™tinesc.

Descrierea acestor situaÈ›ii diferite, întâlnite în aceste zile, cuprinde È™i ceea ce se întâmplă pe micul ecran, pe in­ter­net, în familie, în locuri publice… Oamenii înÈ›eleg diferit sem­ni­ficaÈ›ia acestei perioade, se pregătesc în diverse feluri pentru trecerea dintre ani, au perspective multiple È™i con­tradic­torii asupra anului care vine. De aceea, se cuvine să ne oprim o clipă din iureÈ™ul vieÈ›ii È™i să ne întrebăm: Ce este Cră­ciu­nul? Cum ar trebui să ne raportăm la această sărbă­toare? Care sunt înÈ›elesurile, pentru viaÈ›a noastră, ale cre­dinÈ›ei în Fiul lui Dumnezeu devenit om, în marea taină a vieÈ›uirii lui Dum­nezeu printre oameni?

 

IubiÈ›i fraÈ›i È™i surori întru Hristos Domnul,

Cu adevărat mare este taina dreptei credinÈ›e: Dum­nezeu S-a arătat în trup.[iii]

Acesta este Crăciunul. Cel ce Se naÈ™te în Betleem este Dumnezeu. Hristos este Dumnezeu. El este Dumnezeu È™i de­­vine Om în acelaÈ™i timp. Orice altă înÈ›elegere a Crăciu­nu­lui, ce nu cuprinde în ea mărturisirea că Hristos este Dum­nezeu, că Pruncul Iisus născut în ieslea Betleemului este Dumnezeu, că Fecioara Maria este Născătoare de Dum­ne­zeu, este o învățătură falsă È™i adevăr nu se află întru ea. CreÈ™­­­­tinul ortodox este chemat înainte de toate să aprofun­deze credinÈ›a în Hristos ca Dumnezeu, să se lase cuprins de ea, să se roage pentru a o dobândi.

Înainte de rostirea cuvântului din Sfânta Evanghelie la Dumnezeiasca Liturghie, preotul È™i cei prezenÈ›i se roagă astfel: „StrăluceÈ™te în inimile noastre, Iubitorule de oa­meni, Stăpâne, lumina cea curată a cunoaÈ™terii Dumnezeirii Tale[iv].

Având ca fundament credinÈ›a în Hristos, Dumnezeu È™i Om deopotrivă, suntem chemaÈ›i să prelungim în viaÈ›a noastră taina Lui divino-umană. Trăind în această lume, dar destinaÈ›i veÈ™niciei, viaÈ›a noastră se cere a fi dumnezeiască È™i omenească în acelaÈ™i timp.

Perioada sărbătorii NaÈ™terii Domnului este bun prilej pentru a conÈ™tientiza acest adevăr È™i a-l trăi cât mai adânc È™i cuprinzător. MeditaÈ›ia la taina NaÈ™terii lui Hristos, partici­parea la Sfânta Liturghie È™i pacea sufletească dăruită de colinde pot fi împletite în aceste zile cu bucuria de a fi în familie, de a ne întâlni cu prietenii, de a oferi daruri celor dragi È™i celor care sunt în nevoie.

Sărbătoarea NaÈ™terii Domnului este ziua păcii, a re­facerii legăturii între noi È™i Dumnezeu, între noi È™i semenii noÈ™tri, între puterile sufleteÈ™ti ale fiecăruia. Părintele Du­mitru Stăniloae vorbeÈ™te despre „harul păcii izvorâtor din Hristos (…) ce înconjoară lumea (…), ce se aÈ™ază între toate, le­gându-le, făcând pace între ele (…), pace în omul însuÈ™i[v].

În perioada dintre sărbătorile NaÈ™terii È™i Botezului Dom­­nului suntem chemaÈ›i la o mai mare deschidere spre cei­lalÈ›i, spre o înÈ›elegere mai adevărată a ceea ce suntem noi în raport cu ei. Pornind de la „zidul despărÈ›itor” dintre om È™i Dumnezeu, înlăturat prin NaÈ™terea lui Hristos, este bine să conÈ™tientizăm tragedia zidurilor despărÈ›itoare dintre fraÈ›ii de aceeaÈ™i mamă, dintre soÈ›i, dintre părinÈ›i È™i copii, dintre bo­gaÈ›i È™i săraci, dintre politicieni È™i popor, uneori chiar din­tre preoÈ›i È™i credincioÈ™i, sau dintre arhierei È™i preoÈ›i. A fi îm­preună, a ierta, a fugi de răzbunare, a nu te lăsa cuprins de ispita superiorității în raport cu ceilalÈ›i, a avea forÈ›a renun­È›Äƒrii la părerea proprie în favoarea viziunii mai bune a celui­lalt, înseamnă a te lăsa cuprins È™i convins de taina Betlee­mu­lui, de cântarea îngerilor, de bucuria magilor È™i a păstorilor.

NaÈ™terea Dumnezeiescului Prunc, prezenÈ›a Prea­cu­ratei Sale Maici È™i a bătrânului Iosif, leagănul È™i scutecele ar trebui să nască È™i să renască în viaÈ›a românilor bucuria de a fi tată È™i mamă, de a avea prunci È™i de a veghea la edu­caÈ›ia lor.

Se cuvine ca icoana NaÈ™terii Domnului să fie aÈ™ezată în fiecare casă la loc de cinste, pentru ca părinÈ›ii cu mulÈ›i copii să primească întărire, curaj pentru a-i creÈ™te cum se cuvine È™i a se bucura de existenÈ›a lor. AceeaÈ™i icoană poate fi È™i izvor de întrebare pentru mulÈ›i, È™i anume: De ce nu am copii? De ce am doar unul sau doi? Unde sunt cei­lalÈ›i? Ce am făcut cu ei? Cum pot repara greÈ™eala È™i re­dobândi normalitatea?

 

Iubiți fii și fiice duhovnicești,

Am încercat în puÈ›ine È™i sărace cuvinte să medităm împreună la taina Sărbătorii NaÈ™terii Domnului, căutând a afla ce este aceasta, cum poate fi cunoscută, trăită È™i măr­turisită. Nădăjduim în mila Domnului că vom primi harul pentru a înÈ›elege taina Betleemului È™i pentru a încerca să ne conformăm viaÈ›a, adică starea lăuntrică È™i atitudinea ex­terioară, cu această taină.

Este bine ca în aceste zile de mare bucurie să ne în­trebăm È™i noi cu marele duhovnic al pustiei, Părintele Ia­chint de la Putna: „Cum Îl primim noi pe Iisus Hristos? Cu îndoială, ca evreii cei de demult, sau cu credință, ca magii neamurilor? Îl odihnim pe Domnul în ieslea cea de taină a inimii sau Îl izgonim din cetatea sufletului, asemenea lui Irod? Jertfim Mântuitorului viaÈ›a noastră, sufletul, puterea, mintea È™i tot ce avem mai de preÈ›? Îl întâmpinăm noi astăzi pe Hristos împăcaÈ›i unii cu alÈ›ii, spovediÈ›i, uniÈ›i cu DumnezeieÈ™tile Taine? Sau venim la El plini de ură, cer­taÈ›i, nespovediÈ›i, întunecaÈ›i de patimi?” [vi].

Rugăm pe Hristos Domnul să ne dăruiască puterea alegerii celei curate È™i să înÈ›elegem că sărbătorile NaÈ™terii Domnului, Anului Nou È™i Bobotezei îÈ™i împlinesc rostul dacă sunt trăite în duhul Betleemului È™i al Iordanului, nu în duhul Babilonului È™i al Sodomei, în duhul păcii lăuntrice È™i al fa­miliei, nu în iz de bâlci È™i iarmaroc.

Rugăciunea noastră se îndreaptă cu stăruință către tro­nul Preasfintei Treimi spre a primi puterea alegerii celei bune. Pentru aceasta, ne încredințăm milei lui Dumnezeu Tatăl, nădăjduim în iertarea Domnului Hristos È™i cerem ha­rul iubirii care ne vine de la Sfântul Duh, Mângâietorul.

Pacea, bucuria È™i adevărul NaÈ™terii Domnului să ne cuprindă pe toÈ›i! Să avem parte de un sfârÈ™it de an bine­cuvântat! Dumnezeu să ne aibă sub ocrotirea Lui în Anul Nou ce se apropie, È™i care nădăjduim să fie răstimp de apro­­piere față de Dumnezeu, de înÈ›elegere între oameni È™i de pace în È›ară È™i în lume.

Al vostru către Dumnezeu smerit rugător,

 

† TEOFAN

Arhiepiscop al Iașilor

Locțiitor de Arhiepiscop al Romanului și Bacăului și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

[i] Filipeni 2, 5-7.
[ii] Stihiră la „Doamne, strigat-am”, Vecernia NaÈ™terii Domnului, în Mi­­­­neiul pe Decembrie, Editura Institutului Biblic È™i de Misiune al Bise­ricii Ortodoxe Române, BucureÈ™ti, 2005, p. 426.
[iii] 1 Timotei 3, 16.
[iv] „Sfânta È™i Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur”, înLiturghier, Editura Institutului Biblic È™i de Misiune Ortodoxă, Bu­cu­reÈ™ti, 2012, p. 147.
[v] Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, nota 91, în Filocalia, vol. 8, Editura Institutului Biblic È™i de Misiune Ortodoxă, BucureÈ™ti, 2013, p. 331.
[vi] Părintele Iachint al Putnei, Editura Bizantină, BucureÈ™ti, 2000, p. 185. 

STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.